Tyler

Points: 4830

Observations: 104

Kudos: 2

Name
Location
TimezoneUS/Mountain
Latitude33.4061491231
Longitude-111.632428075
Altitude0m

Clear
NGC1893

10" Dobsonian
20 points

NGC1746

10" Dobsonian
20 points

NGC752

10" Dobsonian
30 points

NGC1647

10" Dobsonian
20 points

M34

10" Dobsonian
30 points

InstrumentObservations
70mm Solar Refractor 1
10" Dobsonian 92
70mm Refractor 8
114mm Newtonian 0
10x42 Binoculars 2